Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2015

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu zgodnie z §20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) przedstawia poniżej sporządzoną dla miasta Sosnowca ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2015 r.

MIASTO SOSNOWIEC

 • Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 202,058 tys.
 • Zaopatrzenie w wodę- zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m³/d: ok. 26,198 tys.

  Producentem wody dostarczanej na teren miasta Sosnowca jest:

 •  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach.

 Dystrybutorami wody są:

 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu
 • Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu

 Mieszkańcy miasta Sosnowiec są zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z ujęć powierzchniowych:

Goczałkowice”, „Dziećkowice” (90,421 tys. mieszkańców-ok. 44% ), Piaskownia” (114,266 tys. mieszkańców- ok. 56%).

Woda przeznaczona do spożycia na teren miasta doprowadzana jest przez 2 wodociągi:

 • Maczki ( zakup wody 14625 m3/d)
 • Oddział Sieci Magistralnych Murcki ( zakup wody 11573 m3/d)

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2015 roku był prowadzony zarówno przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak również przez Przedsiębiorstwa Wodociągowe (w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2015 roku przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu pobrali 150 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, celem wykonania analiz:

 • fizykochemicznych (142 próbki)
 • bakteriologicznych (129 próbek)

Próbki wody pobierane były w 24 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca (punkty czerpalne u konsumenta).

W 2015 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom wodę przedstawiły PPIS w Sosnowcu wyniki badań z poboru 273 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów:

 • fizykochemicznych (269 próbki)
 • bakteriologicznych (271 próbek)

Próbki wody pobierane były w 36 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca ( przyłącza wodomierzowe, studnie wodomierzowe, hala pomp- woda podawana do sieci).

W pobranych próbkach wody wykonano oznaczenia parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z zakresami i częstotliwością badań określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r ( Dz. U. Nr 61 poz.417 z póź zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania przeprowadzały akredytowane laboratoria:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
 • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp zo.o w Lędzinach
 • Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik”

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r ( Dz. U. Nr 61 poz.417 z póź zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz. 1989) kwestionowano:

 • 3% próbek wody pod względem fizykochemicznym (przekroczenia dotyczyły mętności, żelaza, manganu),

 

2,5% próbek pod względem bakteriologicznym (bakterie grupy coli, clostridium perfringens)

 Powtórne badania wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych nie potwierdziły przekroczeń.

Pozostałe próbki wody w zakresie badań wskazanych wskaźników spełniały wymagania w/w rozporządzenia.

W roku 2015r. mieszkańcy Sosnowca zgłosili 3 interwencje na złą jakość wody przeznaczonej do spożycia. 2 Interwencje okazały się zasadne ( przekroczenia dotyczyły parametrów fizykochemicznych- żelazo, mętność). Podjęte działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia wody do spożycia do właściwej jakości okazały się skuteczne. Próbki kontrolne nie wykazały w/w przekroczeń

W wymienionym okresie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zgłosiło 47 awarii /przerw w dostawie wody, nie przekraczały 8 godzin/.

Przedsiębiorstwa wodociągowe na bieżąco informowały Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu o zamiarze odcięcia dostawy wody na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków( Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).

PPIS w Sosnowcu w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz 417 z póżn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Sosnowca w 2015 roku.