Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2017 - PSSE Sosnowiec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2017

19 marca 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w oparciu o § 23 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294)  przedstawia poniżej sporządzoną dla miasta Sosnowca ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2017r.

Producentem wody dostarczanej na teren miasta Sosnowca jest:

Dystrybutorami wody są:

Mieszkańcy miasta Sosnowiec są zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z  ujęć powierzchniowych: „Goczałkowice”, „Dziećkowice”, woda mieszana w zbiorniku „Murcki”(133,014 tys. mieszkańców-ok. 67 % ), „Piaskownia” (65,972 tys. mieszkańców- ok. 33 %).

 wykres 1

Woda z tego ujęć uzdatniana jest w Stacji Uzdatniania Wody w Maczkach / fizycznym i chemicznym, w tym w szczególności: utlenianiu wstępnym, koagulacji, flokulacji, filtracji, dezynfekcji poprzez chlorowanie końcowe )Woda przeznaczona  do spożycia na teren miasta doprowadzana jest przez 2 wodociągi:

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2017 roku był prowadzony zarówno przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak również przez Przedsiębiorstwa Wodociągowe (w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2017 roku przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu pobrali 82 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, celem wykonania analiz:

Próbki wody pobierane były w 24 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca (punkty czerpalne u konsumenta).
W 2017 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom wodę przedstawiły PPIS w Sosnowcu wyniki badań z poboru 277 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów:

Próbki wody pobierane były w 36 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca ( przyłącza wodomierzowe, studnie wodomierzowe, hala pomp- woda podawana do sieci).
W pobranych próbkach wody poddano analizie parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne zgodnie z zakresami i częstotliwością badań określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada

Badania przeprowadziły akredytowane laboratoria:2015r w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r  poz. 1989).

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r  poz. 1989) kwestionowano:

 wykres 2

wykres3

W roku 2017r. mieszkańcy Sosnowca zgłosili 3 interwencje na złą jakość wody przeznaczonej do spożycia. 1 interwencja okazała się zasadna ( przekroczenia dotyczyło zapachu, mętności i barwy). Przedsiębiorstwa wodociągowe podjęły działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody. Próbki kontrolne wody nie wykazały w/w przekroczeń.

PPIS w Sosnowcu w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, /które obowiązywało w okresie na który wydano ocenę/ wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Sosnowca w 2017 roku.