Jesteś tutaj: Start / Epidemiologia

Epidemiologia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Sekcji Epidemiologii

 1. Bieżąca rejestracja i weryfikacja zachorowań na choroby zakaźne i zatrucia w oparciu o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz klasyfikację przypadków zachorowań w kategorii możliwy/prawdopodobny/potwierdzony, zgodnie z "Definicjami przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego".
 2. Prowadzenie rejestrów i ewidencji w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń (również w zakresie nadzoru nad preparatami szczepionkowymi i realizacją szczepień na terenie Sosnowca).
 3. Prowadzenie nadzoru nad zakażeniami (w tym zakażeniami zakładowymi) i chorobami zakaźnymi w związku z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć (w tym pokarmowych) u ludzi.
 4. Sporządzanie i przekazywanie raportów i meldunków z zakresu nadzoru nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi.
 5. Prowadzenie dystrybucji i nadzoru w zakresie gospodarki preparatami szczepionkowymi na terenie Sosnowca.
 6. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych na terenie miasta Sosnowca w oparciu o obowiązujący Program Szczepień Ochronnych.
 7. Nadzór i kontrola nad obiektami wykonującymi działalność leczniczą lecznictwa otwartego i zamkniętego (w tym nadzór i kontrola punktów szczepień) zlokalizowanymi na terenie Sosnowca w zakresie:
  • stanu higieniczno - sanitarnego,
  • wdrażania standardów postępowania przeciwepidemicznego, zwłaszcza z uwzględnieniem przestrzegania zasad prawidłowej dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego oraz kontroli tych procesów.
 8. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej oraz stanu higieniczno - sanitarnego miasta Sosnowca w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i zakażeń.
 9. Aktualizacja procedur i instrukcji związanych z zapobieganiem, wczesnym wykrywaniem oraz zwalczaniem ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.
 10. Rozpatrywanie interwencji wpływających do Sekcji Epidemiologii.

e-mail: ep@psse.sosnowiec.pl

Artykuły

Komunikat - schemat postępowania

30 listopada 2020

 

IZOLACJA

- odosobnienie osoby chorej na chorobę zakaźną

(pozytywny wynik testu diagnostycznego tj. wymazu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2)

 

KWARANTANNA

- odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie

Kwarantannie podlegać będą osoby z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną tj. powyżej 15 minut, poniżej 2 metrów, bez środków ochrony osobistej (maseczki)

 

 

Czas trwania izolacji

 Przebieg objawowy:

- nie mniej niż 13 dni od wystąpienia objawów

Przebieg bez objawów klinicznych:

-10 dni od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

 

 

Czas trwania kwarantanny

 

- 10 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia

WAŻNE

Informację o objęciu kwarantanną umieszcza się w systemie teleinformatycznym.

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

 

 

Dane, jakie należy przekazać Inspekcji Sanitarnej:

 1. Imię i nazwisko

2. Pesel

3. Miejsce zamieszkania

4. Telefon do kontaktu, e-mail

5. Potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (pdf, jpg)

6. Imię i nazwisko, pesel i telefony kontaktowe osób wspólnie zamieszkujących z podaniem stopnia pokrewieństwa

7. Poinformować o przebiegu bezobjawowym lub objawowym ( jakie objawy, od kiedy)

8. Dane o miejscu pracy lub nauki (nazwa firmy/ szkoły, stanowisko, ostatni dzień pobytu w pracy/ szkole)

9. Źródło narażenia (nieznane/ kontakt z osobą dodatnią ze wskazaniem jej danych osobowych)

 

Przekazanie powyższych informacji przyspieszy proces realizacji zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są na adres:

ep@psse.sosnowiec.pl

 

 

Dane, jakie należy przekazać Inspekcji Sanitarnej:

1. Imię i nazwisko

2. Pesel

3. Miejsce zamieszkania

4. Telefon do kontaktu, e-mail

5. Okoliczności kontaktu z osobą zakażoną (mieszkanie wspólnie z osobą zakażoną, kontakt w pracy/ szkole itp., długość trwania kontaktu, ostatni dzień kontaktu, środki ochrony osobistej - maseczka)

 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie powyższych informacji przyspieszy proces realizacji zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są na adres:

ep@psse.sosnowiec.pl

 

 

Współmieszkańcy

Podlegają obowiązkowi kwarantanny

Czas trwania kwarantanny:

okres izolacji osoby chorej + 7 dni od ustania narażenia (uznania osoby, która przeszła zakażenie za osobę zdrową)

 

 

Współmieszkańcy

Nie podlegają obowiązkowi kwarantanny

(od dnia 24.10.2020 r.)

 

Informacja dla pracownika !

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się (od dnia 24.10.2020 r.)

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, jest informacja w systemie teleinformatycznym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację płatnikowi

składek na profilu informacyjnym płatnika składek. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w ten sposób,
pracownik w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach

domowych, składa pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo

izolacji w warunkach domowych.

 

TREŚĆ OŚWIADCZENIA:

 

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych (imię i nazwisko, numer PESEL)

2) dzień rozpoczęcia i zakończenia odbywania obowiązkowej kwarantanny/ izolacji w warunkach domowych

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę/ izolację w warunkach domowych.

 

 

Informacja dla pracodawcy !

 Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się (od dnia 24.10.2020 r.)

W przypadkach szczególnych braku potwierdzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracodawca występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu pracownika.

 

 

Kto nie podlega obowiązkowi kwarantanny?

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji
w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
(ozdrowieńcy), jak również wobec współmieszkańców osób poddanych kwarantannie.

 

 

Badania WYKONYWANE PRYWATNIE w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Wyniki badań wykonywanych prywatnie (nie zleconych przez lekarza POZ) nie są widoczne w systemie teleinformatycznym (brak informacji o zakażeniu). Osoba z pozytywnym wynikiem testu powinna skierować się na teleporadę do lekarza POZ/ skontaktować się z PPIS w Sosnowcu, przekazując informacje w zakresie wskazanym powyżej dla osób podlegających izolacji.

 

 

Zwolnienie na czas wykonania wymazu

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny/ izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny/ izolacji w warunkach domowych.

Zaświadczeń o czasowym zwolnieniu z kwarantanny na czas pobrania wymazu nie wydaje się.

Szczepienia lisów wolno żyjących na terenie województwa śląskiego /AKCJA JESIENNA/

19 sierpnia 2020

W dniach 12.09.2020r.– 30.09.2020r. planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa śląskiego.
Szczepienie obejmować będzie całe województwo śląskie.
W załączeniu - informacja prasowa dotycząca szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

Informacja

19 marca 2020

 

PRÓBY BAKTERIOLOGICZNE

KAŁU

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

DO ODWOŁANIA

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

25 lutego 2020

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Czytaj więcej o: INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących

3 lutego 2020

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r.

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących

Informacja dla kierowników laboratoriów

7 stycznia 2020

PPIS w Sosnowcu informuje, że w Dzienniku Ustaw poz. 2465 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi.
Proszę o zapoznanie się z ww. dokumentem i stosowanie, zgodnie z wymaganiami i opracowanymi FORMULARZAMI ZGŁOSZEŃ (będącymi załącznikami do przedmiotowego rozporządzenia).     
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2465/1

Czytaj więcej o: Informacja dla kierowników laboratoriów

Informacja o konferencji pt. „ HIV/AIDS – chcę wiedzieć więcej”

20 listopada 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w związku z pismem, Nr NS-EP.9011.1.257.2019 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.11.2019r., dotyczącym organizacji KONFERENCJI pt. „ HIV/AIDS – chcę wiedzieć więcej” informuje, że spotkanie odbędzie się w dniu 21 listopada 2019r. od godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.
W związku z powyższym gorąco zachęcam i serdecznie zapraszam do udziału w w/w konferencji.

Czytaj więcej o: Informacja o konferencji pt. „ HIV/AIDS – chcę wiedzieć więcej”

Szczepienia lisów wolno żyjących na terenie województwa śląskiego /AKCJA WIOSENNA/

25 marca 2019

W dniach 04.04.2019r. – 13.04.2019r. planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa śląskiego.

Szczepienie obejmować będzie całe województwo śląskie

Czytaj więcej o: Szczepienia lisów wolno żyjących na terenie województwa śląskiego /AKCJA WIOSENNA/

Żółty tydzień

25 października 2018

Szczepienia lisów wolno żyjących na terenie województwa śląskiego /AKCJA JESIENNA/

14 września 2018

W dniach  19.09.2018r. – 29.09.2018r.  planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa śląskiego.  
Szczepienie obejmować będzie całe województwo śląskie.
W załączeniu - informacja prasowa dotycząca szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.